Servicevoorwaarden voor Smartproxy

Smartproxy herinnert de gebruiker er hierbij uitdrukkelijk aan de voorwaarden van deze overeenkomst aandachtig te lezen (minderjarigen worden begeleid door een voogd) en dat u het recht heeft om deze voorwaarden te accepteren of niet. Deze voorwaarden beschrijven de rechtenverplichtingen tussen smartproxy en u met betrekking tot het gebruik van de smartproxy licentie en gerelateerde aspecten. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de geldigheid van deze voorwaarden juridisch bindend is voor de gebruiker, net zoals de door de gebruiker persoonlijk ondertekende en afgestempeld schriftelijke voorwaarden. Deze voorwaarden hebben rechtsgevolgen tussen de gebruiker en smartproxy vanaf de datum van de succesvolle registratie.

I. Verklaring betreffende de intellectuele eigendom

Dit systeem is ontwikkeld door smartproxy. Systeem alles zoals handelsmerk, auteursrecht, intellectuele eigendom, evenals alle informatie met betrekking tot de systemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: tekst en geformuleerd, pictogrammen, decoratie, diagrammen lay-out, kleuren, interface design, frame, de relevante gegevens, gedrukt materiaal, of elektronische documenten vallen onder het auteursrecht en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en regelgeving te beschermen.

Toepassingsgebied van de softwarelicentie 2

1. De gebruiker kan deze software installeren, gebruiken, tonen, uitvoeren op een computer (hierna gezamenlijk computers genoemd) (voor hetzelfde rekeningnummer, ondersteunt geen gelijktijdige online gebruik en werking tussen meerdere computers).
2. Smartproxy heeft een dienst ontwikkeld, eigendom van en verstrekt die het surfen op internet mogelijk maakt door de communicatie van de gebruiker om te leiden naar het apparaat van een andere gebruiker (het "systeem").
3. Behoud van rechten: alle andere rechten die niet uitdrukkelijk zijn geautoriseerd, blijven eigendom van smartproxy en voor het gebruik van deze andere rechten is schriftelijke toestemming van smartproxy vereist.
4. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, bevat deze overeenkomst geen servicevoorwaarden met betrekking tot andere servicebepalingen van smartproxy of partnereenheden die gebruikmaken van toegang tot de software. Voor deze services kunnen afzonderlijke servicevoorwaarden gelden, die de gebruiker wordt gevraagd om te weten en te bevestigen tijdens het gebruik van de betreffende service. Indien de gebruiker van de dienst gebruik maakt, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de desbetreffende servicevoorwaarden.

Informatie over de gebruiker 3

1. De gebruiker registreert echte, volledige en foutloze persoonlijke informatie. Echte en volledige gebruikersprofielen dienen als basis voor de klantenservice van smartproxy en als voorwaarde voor de juridische bescherming van de gebruiker.
2. Indien de gebruiker geen waarheidsgetrouwe, volledige en foutloze persoonlijke informatie heeft ingevuld, is de gebruiker zelf aansprakelijk voor alle verliezen en aansprakelijkheid die daaruit voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: verlies van het wachtwoord van het account, accountgeschillen met anderen, enz.

Instructies voor het gebruik door de gebruiker 4

1. De gebruiker garandeert dat de informatie die wordt verstrekt bij de registratie voor de registratie van smartproxy of bij het gebruik van de diensten van de partnereenheid, waarheidsgetrouw, volledig en foutloos is.
2. Account met smartproxy:
 (1) het eigendom van het smartproxy-account berust bij smartproxy. Na een succesvolle registratie krijgt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gebruiker gebruik kan maken van de diensten die smartproxy aan zijn gebruikers aanbiedt.
 (2) het gebruiksrecht van het smartproxy-account is uitsluitend voorbehouden aan de oorspronkelijke registrant en het is verboden om het account door de gebruiker over te dragen, in licentie te geven of te verhuren om de veiligheid van de gebruikersinformatie en het account te waarborgen. Als smartproxy ontdekt dat de gebruiker niet de eerste registrant van het account is, heeft smartproxy het recht om het account te recupereren zonder wettelijke aansprakelijkheid tegenover de gebruiker van het account. Alle geschillen en alle schade die voortvloeit uit de verkoop van een (betaalde/onbetaalde) rekeningnummer door de gebruiker van een onderhandse huurovereenkomst zijn voor rekening van de gebruiker. Tegelijkertijd behoudt smartproxy zich het recht voor om gebruikers die deze overeenkomst schenden, aansprakelijk te stellen.
 (3) in geval van een geschil tussen de gebruikers over de toewijzing van de gebruiksrechten van het account, zal smartproxy een onafhankelijk oordeel geven op basis van de oorspronkelijke persoonlijke registratiegegevens. Smartproxy heeft het recht om het betwiste account te recupereren indien de werkelijke rechthebbende niet kan worden beoordeeld op grond van een defect in het profiel (onecht, onvolledig, etc.) en de bijbehorende schade en aansprakelijkheid zijn voor eigen rekening van de gebruiker
 (4) de gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring van het account en het wachtwoord van smartproxy en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten onder zijn account en wachtwoord.
 (5) als de gebruiker zijn smartproxy-account niet gebruikt voor een lange periode nadat hij zich heeft geregistreerd, heeft smartproxy het recht om het account terug te vorderen om verspilling van middelen te voorkomen.
3. Het is de gebruiker niet toegestaan om de smartproxy-service (inclusief de gratis experience service) te verhuren in het kader van een directe of indirecte (betaalde/onbetaalde) huurovereenkomst, voor eigen rekening van de gebruiker, voor alle geschillen die voortvloeien uit de onderhands overdracht van de gebruiker en de daaruit voortvloeiende schade. Tegelijkertijd behoudt smartproxy zich het recht voor om gebruikers die deze overeenkomst schenden, aansprakelijk te stellen.
4. Smartproxy mag niet worden gebruikt voor:
 (1) verspreid worden gekraakt, warez, ROM, virussen, wormen, trojan, malware, adware, spyware of andere soortgelijke of andere kwaadaardige activiteiten en producten ter onderbreking computercode, bestanden of programma's, kapen, sabotage, beperken of nadelige gevolgen van computers, software, hardware, netwerken of telecommunicatieapparatuur functies;
 (2) waardoor de beoogde gebruiker geen gebruik kan maken van netwerkbronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, "denial of service";
 3. Het verspreiden van illegale inhoud of het aanmoedigen van illegale activiteiten;
 (4) schade of onderbreking van de dienst aan computers of diensten van derden veroorzaken;
 (5) het verbeteren of exploiteren van diensten die concurreren met systemen of diensten, of het helpen van andere partijen om dit te doen. In het geval dat de gebruiker smartproxy gebruikt voor het bovenstaande, heeft smartproxy het recht om het account te recupereren zonder wettelijke aansprakelijkheid jegens de gebruiker van het account, en de schade veroorzaakt tijdens de periode is ook voor rekening van de gebruiker van het account;
5. Na afloop van de gratis proefperiode (indien verleend door smartproxy), zal de klant een geldige betaalmethode invoeren als voorwaarde voor verder gebruik of toegang tot het systeem of de service, in overeenstemming met de vergoeding of andere werkinstructies zoals beschreven in het gebruikerspakket (" abonnementskosten "). De abonnementskosten kunnen niet worden geannuleerd en worden niet gerestitueerd. De prijs is vrij van roerende voorheffing of andere belastingen en de klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle van toepassing zijnde belastingen, heffingen of rechten.
5. Verboden handelingen en aansprakelijkheid van de gebruiker

1. Het gebruik van het systeem door de gebruiker wordt overeengekomen in overeenstemming met deze voorwaarden, met inachtneming van de wet en deze overeenkomst. Het is de gebruiker niet toegestaan de volgende handelingen uit te voeren:

(1) het verwijderen van alle informatie, inhoud met betrekking tot auteursrechten op dit systeem en andere kopieen;
 (2) het uitvoeren van reverse engineering, reverse assembler, reverse compilatie, enz. Van dit systeem;
 (3) voor dit systeem gerelateerde informatie, etc. Te gebruiken, kopieren, wijzigen, koppelen, herpubliceren, compileren, publiceren, het opzetten van mirrorsites, het verkrijgen van toestemming voor de ontwikkeling van het systeem afgeleide producten, werken, diensten, etc.
 (4) gebruik dit systeem om inhoud te publiceren, door te geven, te verspreiden, op te slaan die in strijd is met de nationale wetgeving, de nationale veiligheid, de eenheid van het vaderland, de sociale stabiliteit of om het even welke ongepaste, beledigende lasterlijke, obsceen, gewelddadige en om het even welk beleid van nationale wet - en regelgeving schendt.
 (5) gebruik maken van het systeem om inhoud te publiceren, door te geven, te verspreiden, op te slaan op legitieme rechten zoals intellectuele eigendom, recht op zakengeheimen, enz.
 (6) materialen of informatie gebruiken die afbeeldingen of foto's bevatten die verkregen zijn door gebruik te maken van dit systeem door inbreuk te maken op handelsmerken, auteursrechten, octrooien, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 (7) het gebruik van dit systeem voor alle handelingen die de veiligheid van computernetwerken in gevaar brengen, waaronder, maar niet beperkt tot: Toegang tot openbare computernetwerken of computersystemen van anderen zonder toestemming en het verwijderen, wijzigen of toevoegen van opgeslagen informatie; Pogingen om zwakke punten van dit systeem of netwerk te onderzoeken, scannen, testen of andere acties uit te voeren die de veiligheid van het netwerk ondermijnen zonder toestemming; Pogingen om de goede werking van het softwaresysteem of de website te verstoren, opzettelijk schadelijke programma's of virussen te verspreiden en andere handelingen die de normale netwerkinformatiediensten verstoren; Valse TCP/IP pakketnamen of gedeeltelijke namen.
 2. Het gebruik van dit systeem dient te voldoen aan de relevante nationale wetten en beleid, enz., om de nationale belangen te beschermen, de nationale veiligheid te beschermen en deze overeenkomst na te leven. Alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de gebruiker in strijd met de wet of in strijd met deze overeenkomst, is uitsluitend voor rekening van de gebruiker en is niet van toepassing op smartproxy en partner-eenheden, wat resulteert in verlies van smartproxy en partner-eenheden, Smartproxy en de partnerinstellingen hebben het recht om van de gebruiker schadevergoeding te eisen en het recht om de levering van de diensten aan hen onmiddellijk stop te zetten, de relevante gegevens bij te houden en mee te werken aan de gerechtelijke vervolging.
Risicopreventie 6

1. De software, zoals de meeste internet software, kan worden geinfiltreerd door verschillende beveiligingsproblemen, zoals het gebruik van het profiel van de gebruiker door anderen, waardoor het echte leven intimidatie; Andere software die wordt gedownload en geinstalleerd bevat virussen zoals trojaanse paarden die de veiligheid van de computer informatie en gegevens van de gebruiker bedreigen, zoals: online games kunnen niet goed worden gespeeld, game accounts worden gestolen of verloren, enz., en vervolgens invloed op het normale gebruik van deze software, enz. Gebruikers moeten meer aandacht besteden aan de beveiliging van informatie en de bescherming van gebruikersgegevens, waarbij aandacht moet worden besteed aan een betere wachtwoordbescherming tegen verlies en intimidatie.

2. Alle software die niet door smartproxy of smartproxy is ontwikkeld en officieel is vrijgegeven, is illegaal en het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan leiden tot onvoorspelbare risico's. Alle wettelijke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit is niet van toepassing op geschillen met smartproxy. Het is de gebruiker niet toegestaan om dergelijke software gemakkelijk te downloaden, installeren en gebruiken. Anders heeft smartproxy het recht om het gebruik van het gebruikersaccount te beeindigen. Gebruikers kunnen smartproxy alleen gebruiken door in te loggen via een legitiem kanaal dat wordt verstrekt door smartproxy. Het is de gebruiker niet toegestaan om in te loggen via andere methoden, waaronder, maar niet beperkt tot, illegale compatibele software, programma's of andere middelen die geen uitdrukkelijke licentie van smartproxy hebben. Anders heeft smartproxy het recht om het gebruik van het gebruikersaccount te beeindigen.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en openbaarmaking 7

1. De gebruiker stemt toe op de volgende manieren:

(1) deze overeenkomst en de servicevoorwaarden van smartproxy accepteren;
 2. Mondelinge of schriftelijke mededelingen van de gebruiker per e-mail, telefoon, fax, directe communicatie, enz.;
 (3) indien de overeenkomst of de serviceverklaring een stilzwijgende toestemmingsclausule bevat waartegen de gebruiker geen bezwaar heeft.
 (4) andere manieren die door smartproxy en de gebruiker worden erkend.
 2. Smartproxy behoudt zich het recht voor om informatie te allen tijde openbaar te maken in overeenstemming met de toepasselijke wet - en regelgeving, juridische procedures of vereisten van de overheid, of om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen, naar eigen goeddunken van smartproxy.
Viii. Vervanging, wijziging en verbetering van de software

Smartproxy behoudt zich het recht voor om u te allen tijde te voorzien van het recht om de software te vervangen, te wijzigen, te upgraden en kosten in rekening te brengen voor vervanging, wijziging of upgrade.

Diensten met toegevoegde waarde 9

Smartproxy en/of de partnereenheid zullen de gebruikers verschillende internet diensten met toegevoegde waarde aanbieden in verband met deze software, inclusief gratis en betaalde diensten, afhankelijk van de marktgerelateerde ontwikkelingen in de technologie. Smartproxy en/of de partner-eenheid behouden zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor de relevante diensten met toegevoegde waarde en de tarieven en modaliteiten te wijzigen; Smartproxy en/of partner-eenheden zullen hiervan op de hoogte worden gesteld in het geval van een kosteloze wijziging van de betreffende dienst in een betaalde dienst. Smartproxy en/of partner-eenheden zullen de gebruiker zelf kunnen kiezen om de betaalde dienst te accepteren of te weigeren. Smartproxy en/of partner-eenheden hebben het recht om de service te stoppen en de schade en schadevergoeding te recupereren in overeenstemming met de wet.

X. Wettelijke aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

1 - dj grissino door het gebruik van deze software op internet service verspreid kan worden beinvloed door destabiliserende factoren bestaan in geval van overmacht, computervirussen, hacking, instabiliteit van het systeem, het afsluiten van de gebruiker en andere gebruikers elk netwerk, technologie, communicatie etc werd de onderbreking van de dienst of de gebruiker niet kan voldoen, De gebruiker dient zich bewust te zijn van en op eigen risico te handelen en smartproxy en de partnerinstellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Smartproxy en de partnereenheid zijn niet aansprakelijk voor de financiele schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een storing in de communicatielijnen, technische problemen, netwerk, computerstoring, instabiliteit van het systeem en diverse andere oorzaken van overmacht.
3. Software of technologieen van derden die door de software kunnen worden gebruikt, zijn onderworpen aan wettelijke toestemming. Smartproxy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geschillen die voortvloeien uit software of technologie van derden, die voor rekening van deze derde partij worden opgelost. Smartproxy biedt geen klantenservice voor software of technologie van derden. Als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met de leverancier van de software of technologie.

Xi, bijlage

1. De nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
2. De interpretatie, geldigheid en beslechting van geschillen van deze overeenkomst zijn van toepassing op het recht van de volksrepubliek china. In het geval van een geschil of geschil tussen de gebruiker en smartproxy, zal dit in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is, gaat de gebruiker ermee akkoord dat het geschil of geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar smartproxy gevestigd is.
3. Er kan geen restitutie worden gegeven voor dit product zodra het is verkocht.
4. Smartproxy behoudt zich alle rechten voor om deze overeenkomst uit te leggen.

De gebruiker garandeert hierbij nogmaals dat hij de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst volledig heeft gelezen en begrepen en dat hij zich vrijwillig en officieel in het registratieprogramma van smartproxy zal aanmelden om te accepteren dat hij gebonden is aan alle voorwaarden van deze overeenkomst.